Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Timtaxa miljöbalkstillsyn
Nyckeltal MSL.1

Timtaxa miljöbalkstillsyn

Nyckeltalet visar timtaxan inom miljöbalkstillsyn.

Timtaxa miljöbalkstillsyn

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med 2018.

De flesta miljökontor har skilda taxor för livsmedelskontroll och miljöbalkstillsyn. Timtaxa år 2018 varierar mellan miljökontoren, från 1000 kr/timme (Sigtuna) till 1278 kr/timme (Nykvarn)
för miljöbalkstillsynen. Jämfört med år 2017 har Nykvarn haft största ökning för miljöbalkens taxa (29 %).
De flesta miljökontor har gjort taxeöversyn under senaste åren och några gör det varje år. De ökande
timtaxorna visar att Polluter Pays Principle tillämpas mer konsekvent än tidigare.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har uppmärksammat att KPI inte är det ultimata indexet för
kommunala verksamheter vid uppräkning och jämförelser av bland annat taxor. Med anledning av detta har SKL tagit fram prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som i större utsträckning tar hänsyn till kostnadsökningar i kommunala verksamheter. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris.

För åren 2020 och 2021 förväntas pensionskostnaderna att öka kraftigt med kalkylens antaganden. Det ökar PKV med cirka 0,2 procentenheter dessa år.
Taxeökningarna beror till stor del på ökning av personalkostnader som utgör huvuddel av miljökontorens kostnader och som årligen har ökat med 2- 3 %. Dessutom har miljökontoren blivit bättre med att inkludera alla relevanta kostnader i taxeuträkningen även om de inte betalas direkt av miljökontoret (såsom lokal- och IT-kostnader som bärs centralt av kommunen).

Ladda ner hela rapporten för 2019 här

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2020-03-04