Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn
Nyckeltal MSL.10

Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn

Nyckeltalet visar hur stor andel av miljöbalkstillsynen som är intäktsfinansierad samt är underlag för verksamhetsutveckling.
Självfinansieringsgraden påverkas av många olika faktorer såsom omorganisation av verksamheten, personalens sjukfrånvaro, ändrade definitioner av nyckeltalet samt nivån på timtaxa. Undvik därför jämförelse mellan miljökontor.

Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med föregående år.

Detta nyckeltal hör ihop med nyckeltal 8 och visar att större skillnader finns både inom miljöbalkstillsynen och inom livsmedelskontrollen. Generellt verkar det vara lättare att ta betalt för livsmedelskontroll.
Värdena visar på stor spridning där spannet för miljöbalkstillsyn är mellan 24 % (Danderyd) och 90 % (Huddinge).
Självfinansieringsgraden påverkas av många olika faktorer såsom omorganisation av verksamheten, personalens sjukfrånvaro, ändrade definitioner av nyckeltal, nya budgetuppdrag samt nivån på timtaxa. En djupare analys bör göras inom varje delområde innan man kan dra slutsatser och göra jämförelser med andra miljökontor.
Covid-19 pandemin har särskilt påverkat självfinansieringsgraden.Vissa tillsynsbesök har inte kunnat genomföras eftersom verksamheter har stängt eller besöken har skjutits fram. För många miljökontor har kostnader för resor, utbildningar och konferenser varit lägre än budgeterat för 2020 och 2021.
Den genomsnittliga självfinansieringsgraden ökade från 45 % år 2008 till 54 % år 2011 för miljöbalkstillsyn men har minskat till 50-51 % för 2019-2021.

Ladda ner årsrapporten

Kommentaren inlagd 2022-05-13

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-07-21