Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Intäkt livsmedelskontroll
Nyckeltal MSL.7

Intäkt för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft

Nyckeltalet visar total tillsynsintäkt inom livsmedelskontrollen, per årsarbetskraft.
Med årsarbetskraft menas antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten.

Intäkt för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med föregående år.

Intäkt per årsarbetare varierar mellan miljökontoren och har påverkats av Covid-19 pandemin under 2020-2021.
Under perioden 2010-2021 ökade den genomsnittliga intäkten/år för Stockholms län från 620 tkr till 716 för livsmedelskontrollen (dvs. med 15,5 %). Under 2020 skedde en kraftig ökning som kan bero på den statliga ersättningen för trängseltillsyn och fakturerade men ej utförda fasta årliga kontroller samt lägre antal årsarbetskrafter.
Det är svårt att förklara varför den genomsnittliga intäkten per årsarbetare minskade vissa år men en del av förändring kan förklaras med variation i sammansättningen av rapporterande kommuner och ändrad definition av antal årsarbetare.

Ladda ner årsrapporten

Kommentaren inlagd 2022-05-13

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-07-21