Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll
Nyckeltal MSL.11

Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll

Nyckeltalet visar förhållandet mellan tillsynsavgifter och kostnaden för att bedriva livsmedelskontroll.

Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med föregående år.

Detta nyckeltal hör ihop med nyckeltal 9 och visar att större skillnader finns både inom miljöbalkstillsynen och inom livsmedelskontrollen. Generellt verkar det vara lättare att ta betalt för livsmedelskontroll.
Värdena visar på stor spridning och inom livsmedelskontrollen är spannet mellan 40 % (Österåker) och 114 % (Stockholm).
Självfinansieringsgraden påverkas av många olika faktorer såsom omorganisation av verksamheten, personalens sjukfrånvaro, ändrade definitioner av nyckeltal, nya budgetuppdrag samt nivån på timtaxa. En djupare analys bör göras inom varje delområde innan man kan dra slutsatser och göra jämförelser med andra miljökontor.
Covid-19 pandemin har särskilt påverkat självfinansieringsgraden. Miljökontoren har sedan våren 2020 genomfört tillsyn avseende bordsservering och trängsel på bland annat restauranger och caféer, först på uppdrag av Smittskydd Stockholm och sedan den 1 juli 2020 med eget beslutsmandat när lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft. Denna tillsyn har prioriterats vilket har medfört omdisponering av resurser från andra tillsynsområden. För åren 2020-2021 innebär trängseltillsynen både en intäktsminskning inom ordinarie tillsyn samt extraordinära kostnader. Ersättning genom den statliga kompensation kopplat till pandemin som betalats ut till kommunerna balanserar dock denna avvikelse.
Därutöver kunde inte vissa tillsynsbesök genomföras eftersom verksamheter har stängt eller besöken har skjutits fram. Fakturerade fasta årliga avgifter inom livsmedelskontrollen som inte kunde utföras pga. pandemin, omprioriteringar och resursbrister har bidragit till en högre självfinansieringsgrad inom livsmedelskontrollen. För många miljökontor har kostnader för resor, utbildningar och konferenser varit lägre än budgeterat för 2020 och 2021.
För livsmedelskontrollen ökade den genomsnittliga självfinansieringsgraden från 70 % år 2008 till 85 % år 2011, men minskade kraftigt till 68-69 % åren 2012-2014. Den kraftiga minskningen kan delvis förklaras med den tydligare definitionen för uträkningen av nyckeltalet som presenterades 2012 och som kan medföra högre bruttotillsynskostnader som i sin tur drar ner självfinansieringsgraden samt att sammansättningen av miljökontor som rapporterar nyckeltalen ändras från år till år. Därefter har den genomsnittliga självfinansieringsgraden ökat till 75 % år 2015 men minskade till 64 % år 2019. År 2020 ökade den till 67 % och ytterligare till 73 % för år 2021.
Det är svårt att förklara oscillationen. Troligen kan minskningen från 2015 till 2019 förklaras av större andel anslagsfinansierade verksamheter såsom utredningar och tillsynsprojekt. Förändring för 2020-2021 är svåranalyserad och troligen beror på pandemi och ovannämnda effekter.

Ladda ner årsrapporten

Kommentaren inlagd 2022-05-13

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-07-21