Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Årsarbetskrafter livsmedelskontroll
Nyckeltal MSL.4

Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter

Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt livsmedelskontroll.

Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med föregående år.

Det genomsnittliga antalet årsarbetare för livsmedelskontrollen har under perioden 2008-2014 minskat med ca 1,5 årsarbetare. En möjlig förklaring till denna minskning kan vara effektivisering av livsmedelskontrollen och bättre planering av besök (objekten som ligger nära varandra besöks under samma dag osv.).
Det genomsnittliga antalet årsarbetare för livsmedelskontrollen har 2017-2019 varit ganska konstant med ca 5,7 åa per miljökontor.
För år 2020 minskar det genomsnittliga antalet årsarbetare för livsmedelskontrollen till 5,1 åa och sedan ökat till 6,1 år 2021. Förklaringen kan vara att trängseltillsynen har, till stor del, utförts med befintligt personal under 2020 och att dessa årsarbetare har exkluderats i redovisningen. En annan förklaring kan vara högre sjukfrånvaro mm pga. pandemin.
Trenden avspeglas också i ökning av antal objekt per livsmedelsinspektör (nyckeltal 16). Genomsnitt för antal objekt/anläggningar per årsarbetskraft för livsmedelskontroll har ökat från 120 objekt/åa år 2008 till 138 objekt/åa för 2016. Från 2017 har genomsnittet varit ca 126 objekt/åa som troligen beror på ökad utredning av matfusk. För år 2020 ökade antal registrerade objekt per livsmedelsinspektör till 134 objekt/åa men åter minskat till 128 objekt/åa för 2021.

Ladda ner årsrapporten

Kommentaren inlagd 2022-05-13

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-07-21