Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Intäkt miljöbalkstillsyn
Nyckeltal MSL.6

Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft

Nyckeltalet visar total tillsynsintäkt inom miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft.
Med årsarbetskraft menas antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten.

Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med 2017.

Värt att notera vad gäller intäkt per årsarbetare avseende miljöbalken är att Stockholm och Huddinge har de högsta värdena vilket i Stockholms fall beror det på effektivisering av tillsynsprocesser och betoning att Polluter pays principle (PPP) ska tillämpas. Det innebär att intäkterna inte bara är en avspegling av nivån på taxan utan även på synen på vilka aktiviteter inom tillsynsarbetet som tas betalt för, bedömning av tidsåtgång när det gäller tillsyn med fast årlig taxa samt även fördelningen mellan ej debiterbar tillsyn och debiterbar.

Under perioden ökade den genomsnittliga intäkten/år för Stockholms län från 344 tkr till 460 tkr för miljöbalktillsynen (dvs. med 33,8%). Värt att notera är den genomsnittliga intäkten per årsarbetare minskade år 2014 samt 2016 vilket kan förklaras med variation i sammansättningen av rapporterande kommuner och ändrad definition av antal årsarbetare.

Dokument

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2019-01-22