Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län
Projekt MSL

Nyckeltal för miljökontoren i Stockholms län

20 gemensamma verksamhetsnyckeltal ger länets miljökontor möjlighet till benchmarking och uppföljning av verksamheten över tid.

Nyckeltalen gör det möjligt att jämföra verksamheten mellan kommunerna. Notera dock att dataframtagning till flera av nyckeltalen är komplex. Försiktighet uppmanas därför vid jämförelse mellan kommuner.

Medel

Taxor

Timtaxa miljöbalkstillsyn

NyckeltalMSL.1

Timtaxa miljöbalkstillsyn

Senaste värdet: 1142 kr2018

Timtaxa livsmedelskontroll

NyckeltalMSL.2

Timtaxa livsmedelskontroll

Senaste värdet: 1261 kr2018

Antal anställda

Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn

NyckeltalMSL.3

Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter

Senaste värdet: 12 åa2017

Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare

NyckeltalMSL.3b

Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter per 10 000 invånare

Senaste värdet: 1,7 åa/10 000 inv2017

Årsarbetskrafter livsmedelskontroll

NyckeltalMSL.4

Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter

Senaste värdet: 6 åa2017

Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare

NyckeltalMSL.4b

Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter per 10 000 invånare

Senaste värdet: 0,6 åa/10 000 inv2017

Löner och intäkter

Månadslön tillsynspersonal

NyckeltalMSL.5

Månadslön för tillsynspersonal

Senaste värdet: 34934 kr2017

Snittålder tillsynspersonal

NyckeltalMSL.5b

Snittålder för anställd tillsynspersonal per 31 december (inspektörer och intendenter).

Senaste värdet: 39,8 år2017

Intäkt miljöbalkstillsyn

NyckeltalMSL.6

Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft

Senaste värdet: 460000 kr/åa2017

Intäkt livsmedelskontroll

NyckeltalMSL.7

Intäkt för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft

Senaste värdet: 626000 kr/åa2017

Tillsynstimmar

Debiterade timmar miljöbalkstillsyn

NyckeltalMSL.8

Debiterade timmar miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft

Senaste värdet: 423 timmar2017

Debiterade timmar livsmedelskontroll

NyckeltalMSL.9

Debiterade timmar per livsmedelskontroll, per årsarbetskraft

Senaste värdet: 527 timmar2017

Självfinansiering

Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn

NyckeltalMSL.10

Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn

Senaste värdet: 49 %2017

Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll

NyckeltalMSL.11

Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll

Senaste värdet: 64 %2017

Antal tillsynsbesök

Tillsynsbesök enligt miljöbalken

NyckeltalMSL.12

Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken/ årsarbetskraft

Senaste värdet: 45 besök/åa2017

Tillsynsbesök enligt livsmedelslagstiftningen

NyckeltalMSL.13

Tillsynsbesök enl. livsmedelslagstiftningen/ årsarbetskraft

Senaste värdet: 117 besök/åa2017

Anmälningar och sanktioner

Åtalsanmälningar

NyckeltalMSL.14

Åtalsanmälningar

Senaste värdet: 6 stycken2017

Miljösanktionsavgift

NyckeltalMSL.15

Beslut om miljösanktionsavgift

Senaste värdet: 13 stycken2017

Volymer

Registrerade anläggningar för livsmedelskontroll

NyckeltalMSL.16

Antal anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskraft

Senaste värdet: 126 stycken2017

Folkmängd

NyckeltalMSL.17

Antal invånare i kommunen respektive miljökontorets verksamhetsområde.

Senaste värdet: 100354 invånare2017

Dokument

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2019-01-22