Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Avgöranden från överinstans
Nyckeltal MSL.15

Antal avgöranden från överinstans

Nyckeltalet visar det totala antalet inkomna avgöranden från överinstans under året.

Avgöranden från Högsta domstolen, Mark- och miljööverdomstolen, mark- och miljödomstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätten, förvaltningsrätten och länsstyrelsen.
Antal avgöranden från överinstans

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med 2017.

Nyckeltalet visar på en stor spridning. Det kan konstateras att nämnderna har vunnit de flesta av de överklagade besluten. För några miljökontor är det framförallt tillsynsbeslut inom strandskydd och enskilt avlopp som överklagas. I snitt har nämnderna vunnit i 75 % av fallen.
En trend som förvaltningarna ser är att de flesta fastighetsägarna företräds av jurister. Det innebär att överprövningsprocesserna blir omfattande och komplexa samt tar mycket tid i anspråk.

Miljöförvaltningen i Stockholm noterar att det totala antalet avgöranden från överinstanser fortfarande ligger på en nivå på cirka 100 avgöranden per år efter att under perioden 2011-2015 huvudsakligen ha legat på mellan cirka 200-300 avgöranden per år. Varför antalet avgöranden minskade så dramatiskt år 2016 och varför den trenden håller i sig under 2017 har förvaltningen inget svar på. Däremot kan det konstateras att andelen avgöranden där nämndens beslut fastställs helt eller i huvudsak under hela perioden 2011-2017 har legat på ungefär samma nivå (ca 80-85 procent) trots att antalet överklagade ärenden har varierat. När nämndens beslut i sak har ändrats eller återremitterats handlar det framförallt om ärenden med mer komplicerade bedömningsfrågor där nämndens bedömning i sak eller i fråga om utredningsbehov inte har delats av överinstans.

Dokument

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.
Uppdaterad: 2018-05-04